Skip to main content

Kompetentsikeskus

Eesti Pagulasabi on üks peamisi Eesti kompetentsikeskusi sundrände ja pagulaste lõimumise alal. Rakendame seda kompetentsi eri viisidel: koolitades teisi, jagades ja tuues Eestisse häid praktikaid, parandades Eesti vastuvõtu- ja lõimumissüsteemi, tehes huvikaitset ning jagades laiemale avalikkusele faktipõhist informatsiooni.

Haridusprojektid

Üks peamisi kompetentsikeskuse sihtrühmi on haridusasutused ja -töötajad. Oleme ellu viinud mitmeid projekte, et valmistada õpetajaid ja lasteaiatöötajaid ette tööks multikultuurses keskkonnas. Samuti oleme välja töötanud abivahendeid, mis aitavad pagulasteemat koolides paremini lahata, näiteks koostöös Tartu Ülikooli Eetikakeskusega väärtusmängu pagulasteemaline lisa. Oleme läbi viinud koolitusi paljudes koolides, samuti oleme tõstnud koolitusprogrammiga Avatud Algus lasteaedade valmisolekut võtta vastu rändetaustaga lapsi ning luua mitmekesine ja salliv keskkond. Oleme pannud kokku ka lasteaedadele suunatud “Avatud Alguse” käsiraamatu ja õppevideod, mis on tasuta kättesaadavad meie kodulehelt. Meie haridusprojektide kohta vaata lähemalt projektide alalehelt.

Avalikkuse teavitamine

Läbi aastate on üks meie olulisemaid tegevusi olnud avalikkuse teavitamine ja faktipõhise info jagamine. Oleme avaldanud arvamusartikleid, korraldanud arutelusid ja jaganud faktipõhist informatsiooni sundrände kohta.

Muuhulgas oleme välja töötanud üritustesarja “Saame tuttavaks”, mille raames korraldame üle Eesti kohalike inimeste ja rahvusvahelise kaitse saajate või teiste rändetaustaga inimeste osalusel töötubasid ja aruteluõhtuid. Lisaks eestikeelsele kommunikatsioonile oleme asunud parandama ka oma venekeelse kommunikatsiooni võimekust, et jõuda veelgi enamate inimesteni. 2020. aastal sai „Saame tuttavaks“ projekt Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud lõimumisvaldkonna konkurssil aasta sillalooja auhinna.

Lisaks eestikeelsele kommunikatsioonile oleme asunud parandama ka oma venekeelse kommunikatsiooni võimekust, et jõuda veelgi enamate inimesteni.

Huvikaitse

Eesti Pagulasabi asutamisest saadik on üks meie peamistest tegevusvaldkondadest olnud huvikaitse. Pagulaste huvide eest kõneldes oleme teinud valitsusele ja riigikogule arvukaid ettepanekuid, kommenteerinud seaduseelnõusid, korraldanud konverentse ja koostanud varjupaigavaldkonda puudutavaid raporteid.

Osaleme ka Euroopa pagulasorganisatsioonide katusühenduse European Council on Refugees and Exiles (ECRE)  liikmena ühenduse töös, näiteks Euroopa Liidu varjupaigavaldkonna direktiivide ja määruste väljatöötamisel ning Euroopa varjupaigasüsteemi väljakujundamisel. Pagulasabi juhataja Eero Janson on seejuures ECRE nõukogu liige.

Viimastel aastatel oleme ühe probleemteemana võtnud fookusesse pagulaste vaimse tervise toetamise ja edendamise. Selleks oleme kaardistanud Eesti vaimse tervise süsteemi kitsaskohtasid ja teinud omapoolsed põhjalikud ettepanekud pagulaste vaimse tervise tulemuslikumaks toetamiseks. Dokumendis tehakse konkreetseid ettepanekuid poliitikakujundajatele ning pagulastega töötavatele spetsialistidele, et pagulaste vaimset tervist edendada.

Koolitused

Lisaks haridustöötajatele tegeleme regulaarselt teiste pagulastega kokkupuutuvate spetsialistide (tugiisikud, tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad jt) koolitamisega. Meilt saab tellida erinevaid koolitusi ja töötube, millega saab tutvuda eraldi alalehel.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
CAPTCHA
11 + 2 =
Verification that you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.